1. Presentació

Aquest informe presenta el DESI o Índex de l’Economia i Societat Digitals (Digital Economy and Society Index) de Catalunya 2021, seguint la mateixa estructura de l’informe de l’any passat corresponent al DESI Catalunya 2020.

Partint del DESI final, els resultats es presenten en l'ordre que segueixen els diferents nivells, és a dir, primer es descriuen les dimensions i, en un segon apartat, les subdimensions i els indicadors. Els resultats a nivell de dimensions es mostren amb gràfics que permeten situar la posició de Catalunya en relació amb el conjunt d’estats de la UE-27, mentre que per als nivells de subdimensions i indicadors, els resultats es mostren en forma de taula amb l'objectiu de presentar la informació més detallada i sintetitzada. Els valors que es prenen com a referència per a la comparativa en les taules són el d'Espanya, el de l’estat líder, i la mitjana de la UE-27. A més, també es mostra l’evolució de tots els indicadors per al període 2019-2021.

A l’any 2021, la Comissió va ajustar el DESI per tal que reflecteixi les dues iniciatives polítiques principals que afectaran la transformació digital a la UE durant els propers anys: el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i la Brúixola Digital de la Dècada Digital de la UE.

Amb la finalitat d’adaptar el DESI als quatre punts cardinals i als objectius definits en el marc de la Brúixola Digital, millorar la metodologia i tenir en compte els últims avenços tecnològics i polítics, la Comissió va fer una sèrie de modificacions en l’edició de 2021 del DESI. Ara els indicadors estan estructurats al voltant dels quatre àmbits principals de la Brúixola Digital i aquesta organització substitueix a l’anterior estructura basada en cinc dimensions.

Així, el DESI 2021 té 4 dimensions (Capital humà, Connectivitat, Integració de tecnologia digital i Serveis públics digitals), 10 subdimensions i 33 indicadors.

Com a resultat d’aquests canvis en l’estructura i composició del DESI, ha estat necessari tornar a calcular l’índex DESI dels anys anteriors aplicant els canvis metodològics del 2021 per a poder fer l’anàlisi de l’evolució 2019-2021.

Per a obtenir informació addicional, vegeu el web del projecte DESI.

  1. Vegeu l’annex per a informació detallada sobre l’estructura del DESI 2021.