2.3.2. Connectivitat

Tres de les quatre subdimensions de Connectivitat contenen indicadors de cobertura i implantació de diferents tecnologies de banda ampla, tant fixa com mòbil. La quarta subdimensió, l’Índex de preus de banda ampla, mesura els preus d’una sèrie de paquets ofertats per a banda ampla fixa, mòbil i d’ambdós tipus.

La Taula 3 presenta els valors i posicions de cadascuna de les subdimensions de la dimensió relativa a la Connectivitat.

Taula 3. Comparativa de subdimensions de connectivitat
Taula 3 Comparativa de subdimensions de connectivitat
Font: EUROSTAT, IDESCAT, CNMC, SETID

Catalunya presenta resultats superiors a la mitjana en totes les subdimensions. En banda ampla fixa se situa en posicions molt avançades, tant en implantació, on és líder, com en cobertura. En banda ampla mòbil ocupa el sisè lloc, mentre que la posició més endarrerida es troba en l'Índex de preus de banda ampla.

La contribució de cadascuna de las subdimensions a la dimensió és la següent: 25%, 25%, 40% i 10%.

La Taula 4 presenta els resultats dels indicadors de les quatre subdimensions de Connectivitat.

Taula 4. Comparativa d’indicadors de connectivitat
Taula 4 Comparativa d’indicadors de connectivitat
Font: EUROSTAT, IDESCAT, CNMC, SETID

Catalunya compta amb valors superiors als de la mitjana de la UE-27 en tots els indicadors relatius a la dimensió Connectivitat, excepte en Implantació de banda ampla fixa d’almenys 1 Gbps, Cobertura 5G i l’Índex de preus de banda ampla, que precisament són tres dels quatre indicadors per als que s’han hagut de fer servir les dades d’Espanya degut a la impossibilitat d’obtenir-les desagregades per a Catalunya. Destaca el seu lideratge en Implantació de banda ampla fixa d’almenys 100 Mbps, així com la seva posició en Implantació de banda ampla mòbil.

Tots els indicadors tenen el mateix pes en la respectiva subdimensió, excepte Cobertura de xarxa fixa de molt alta capacitat (VHCN) i Cobertura 5G, que pesen el doble.

  1. Per a l’obtenció de l’indicador d’implantació de banda ampla fixa d’almenys 100 Mbps (2a2) s’han realitzat estimacions a partir de dades d’Espanya (CNMC). Per als indicadors de d’implantació de banda ampla fixa d’almenys 1 Gbps (2a3) preparació per a 5G (2c2), cobertura 5G (2c3), i l’Índex de preus de banda ampla (2d1) s’han agafat els valors d’Espanya. Per a més informació, vegeu la nota metodològica.