2.2.4. Serveis públics digitals

La digitalització de les Administracions Públiques considera una única subdimensió, relativa al Govern electrònic. Es tracta de la segona dimensió, junt amb Connectivitat, on Catalunya assoleix una posició més destacada.

En conjunt, els Serveis públics digitals a Catalunya presenten un nivell avançat respecte a la mitjana de la UE-27, un 83,64% davant del 68,05%, cosa que la situa en la sisena posició. Els estats que es troben al capdavant són Estònia (91,76%), Dinamarca (87,08%) i Finlàndia (86,72%).

Gràfic 6.