2.2. Dimensions

Al Gràfic 2 es mostren les dimensions del DESI a través del valor que assoleix cadascuna d'elles en relació amb la mitjana de la UE-27. Catalunya està molt ben posicionada, i, com l’any anterior, manté nivells que superen la mitjana de la UE-27 en les quatre dimensions. La convergència cap als països líders és inqüestionable, especialment en Connectivitat i Serveis públics digitals, i amb uns resultats també molt positius en Capital humà i en Integració de tecnologia digital a les empreses.

Gràfic 2.

En l’apartat següent es detallen els resultats de les quatre dimensions juntament amb els de les seves respectives subdimensions, considerant el conjunt dels estats i situant Catalunya en la seva posició corresponent del rànquing. S'inclou també el valor mitjà de la UE-27 de cada dimensió.