2.3.3. Integració de tecnologia digital

La dimensió d'Integració de tecnologia digital a les empreses es descompon en tres subdimensions, una relativa al nombre de tecnologies adoptades per les Pimes, una altra que fa referència al grau de digitalització existent a les empreses i la tercera sobre el nivell de comerç electrònic a les Pimes.

La primera subdimensió compta amb un únic indicador, i té un pes del 15%; la segona té set indicadors, tres d’ells amb el doble de pes que els altres quatre, i un pes relatiu sobre la dimensió del 70%. La tercera es compon de tres indicadors, amb el mateix pes, i contribueix el 15%.

La Taula 5 mostra els valors i posicions de Catalunya en cadascuna d'aquestes subdimensions.

Taula 5. Comparativa de subdimensions d’integració de tecnologia digital
Tabla 5 Comparativa de subdimensions de integració de tecnología
Font: EUROSTAT, IDESCAT, Qüestionaris propis

Catalunya no destaca especialment quant a la intensitat digital de les Pimes, ocupa la desena posició. En canvi, el resultat en digitalització empresarial és força positiu, obtenint el setè lloc del rànquing. Pel que fa al comerç electrònic de les Pimes catalanes, tot i no situar-se en una posició capdavantera, supera la mitjana de la UE.

La Taula 6 ofereix els resultats a nivell d’indicadors.

Taula 6. Comparativa d’indicadors d’integració de tecnologia digital
Tabla 6 Comparativa de indicadors de integració de tecnología
Font: EUROSTAT, IDESCAT, Qüestionaris propis

L'anàlisi dels indicadors d’Integració de tecnologia digital a les empreses mostra que Catalunya se situa per sobre de la mitjana de la UE-27 en tots ells, llevat de en Macrodades, i lidera el rànquing en Intercanvi electrònic d’informació i mitjans socials. Tot i que ocupa la setena posició en Pimes que realitzen vendes electròniques, en Volum de negoci del comerç electrònic encara té força recorregut de millora, gaudint d’una posició més forta en Vendes transfrontereres electròniques.