5. Nota metodològica

La metodologia del DESI 2021 (Digital Economy and Society Index (DESI) 2021. Methodological note) presenta canvis rellevants respecte el DESI 2020. S’han reordenat les dimensions, que ara són quatre en lloc de cinc. L’antiga dimensió 3, Ús de serveis d’Internet, s’ha eliminat completament. Pel que fa al nombre d’indicadors, han passat de ser trenta-set a trenta-tres: per una banda se n’han eliminat alguns i per l’altra se n’han afegit de nous.

La dimensió 1, Capital humà, (dimensió 2 al DESI 2020), manté les mateixes dues subdimensions, Competències d’usuari d’Internet i Competències avançades i desenvolupament. Els tres indicadors de la primera subdimensió, Competències d’usuari d’Internet, provenen de l’Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars (Idescat, dades 2020), la metodologia de càlcul dels quals es basa en Digital Skills Indicator - derived from Eurostat survey on ICT usage by Individuals. Methodological note, 2015. Pel que fa a la segona subdimensió, Competències avançades i desenvolupament, per al càlcul de Especialistes en TIC (1b1) i Dones especialistes en TIC (1b2), l’Idescat ha calculat els valors, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l’INE. L’indicador 1b3, Empreses que fan formació en TIC, nou d’aquesta edició del DESI, prové de l’Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses (Idescat, dades 2019-2020). I finalment, la font de les les dades sobre persones graduades en TIC (1b4) és l’Estadística dels estudis de la població, de l’Idescat.

La dimensió 2 (dimensió 1 al DESI 2020) és la de Connectivitat i manté les quatre subdimensions de l’edició anterior però s’hi han afegit un parell d’indicadors. Per a l’obtenció dels indicadors s’ha treballat amb diverses fonts. Els indicadors 2a1 Implantació global de banda ampla fixa i el 2c4 Implantació de banda ampla mòbil provenen de l’Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars (Idescat, dades 2020). El 2a2 Implantació de banda ampla fixa d’almenys 100 Mbps ha estat estimat parcialment a partir de les dades de 2020 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En concret, s’ha estimat el percentatge de línies en llars i el de línies d’almenys 100 Mbps sobre el total de línies. Per altra banda, les dades de cobertura NGA, VHCN i 4G (2b1, 2b2 i 2c1 respectivament) han estat proporcionades per la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETID) per a l’any 2020. Per últim, hi ha quatre indicadors els valors dels quals són els mateixos que per a Espanya: Implantació d’almenys 1 Gbps (2a3), Preparació per a 5G (2c2), Cobertura 5G (2c3), i Índex de preus de banda ampla (2d1), doncs no ha estat possible obtenir la informació metodològica suficient ni les dades desagregades per a calcular-los a nivell de Catalunya.

La dimensió 3 del DESI 2020, Ús de serveis d’Internet, s’ha eliminat. L’actual dimensió 3 és l’antiga dimensió 4, Integració de tecnologia digital. En aquesta dimensió s’hi ha afegit una subdimensió nova amb un únic indicador: 3a1 Pimes amb intensitat digital, al menys de nivell bàsic, el valor del qual ha estat calculat per l’Idescat a partir de les dades de l'Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses i en base a la metodologia del DESI 2021. A la segona subdimensió, Tecnologies digitals per a empreses, s’hi han afegit tres nous indicadors. Per a l’obtenció de dos d’ells, 3b5 IA i 3b6 TIC per a la sostenibilitat mediambiental, s’ha fet una enquesta ad hoc amb la mateixa metodologia i preguntes dels estudis europeu d’on provenen les dades per als estats membres de la UE-27. L’altre, 3b7 Factures electròniques, prové de la mateixa enquesta de l’Idescat indicada anteriorment, que és també la font de la resta d’indicadors d’aquesta subdimensió (3b1, 3b2, 3b3 i 3b4) i de la tercera, Comerç electrònic, en la que no hi ha hagut cap canvi respecte el DESI 2020.

Finalment, la dimensió 4 (antiga dimensió 5), Serveis públics digitals, manté els mateixos cinc indicadors agrupats en la mateixa subdimensió, Govern electrònic. La novetat al DESI 2021 en aquest cas és que s’ha modificat la metodologia per a l’obtenció dels valors dels indicadors. Les dades de l’indicador 4a1, Usuaris de govern electrònic, provenen de l’Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars. Els indicadors Formularis preemplenats (4a2), Serveis públics digitals per a ciutadans (4a3) i Serveis públics digitals per a empreses (4a4) es basen en la metodologia recollida al eGovernment Benchmark 2020 de la Comissió Europea. S’ha fet una avaluació de diversos serveis oferts per les diferents Administracions Públiques a Catalunya, emprant la tècnica del Mystery Shopping. L’indicador Dades obertes (4a5) s’ha obtingut mitjançant el qüestionari recollit al European Data Portal, i ha estat complimentat per la Direcció General de Transparència i Dades Obertes.

  1. European enterprise survey on the use of technologies based on artificial intelligence by Ipsos and iCite; Survey of businesses on the use of digital technologies by Ipsos and iCite.