6. Annex - Indicadors i definicions

6.1. Indicadors i definicions DESI

Dimensió 1 - Capital Humà

Subdimensió Indicador Descripció Desglossament Unitat Font i any
1.a - Competències Usuari d'Internet 1.a.1 - Competències digitals, almenys de nivell bàsic Persones amb competències digitals "bàsiques" o "per sobre de bàsiques" en cadascuna de les següents dimensions: informació, comunicació, resolució de problemes i programari per a creació de continguts. Mesurades a partir de el nombre d'activitats realitzades en els 3 mesos previs Tota la població entre 16-74 anys % de persones IDESCAT (2020)
1.a - Competències Usuari d'Internet 1.a.2 - Competències digitals, per sobre de nivell bàsic Persones amb competències digitals "per sobre de bàsiques" en cadascuna de les següents dimensions: informació, comunicació, resolució de problemes i programari per a creació de continguts. Mesurades a partir de el nombre d'activitats realitzades en els 3 mesos previs Tota la població entre 16-74 anys % de persones IDESCAT (2020)
1.a - Competències Usuari d'Internet 1.a.3 - Competències de software, almenys de nivell bàsic Persones que, a més d'haver utilitzat eines bàsiques de programari com processadors de text, han utilitzat fulls de càlcul, han creat una presentació o un document que integri diferents fitxers, o han realitzat programació. Mesurades a partir de el nombre d'activitats realitzades en els 3 mesos previs Tota la població entre 16-74 anys % de persones IDESCAT (2020)
1.b - Competències Avançades i Desenvolupament 1.b.1 - Especialistes en TIC Persones ocupades com a especialistes TIC Persones ocupades entre 16-74 anys % de població ocupada (16-74 anys) IDESCAT (2020)
1.b - Competències Avançades i Desenvolupament 1.b.2 - Dones especialistes en TIC Dones ocupades com a especialistes TIC Dones ocupades entre 16-74 anys % de dones ocupades (16-74 anys) IDESCAT (2020)
1.b - Competències Avançades i Desenvolupament 1.b.3 - Empreses que fan formació en TIC Empreses que fan formació en TIC als seus treballadors Totes les empreses (sense sector financer, amb 10 o més treballadors) % d'empreses IDESCAT (2020)
1.b - Competències Avançades i Desenvolupament 1.b.4 - Persones graduades en TIC Persones amb un grau en TIC Total persones graduades % de persones graduades IDESCAT (2020)

Dimensió 2 - Connectivitat

Subdimensió Indicador Descripció Desglossament Unitat Font i any
2.a - Implantació de banda ampla fixa 2.a.1 - Implantació global de banda ampla fixa Llars amb contracte de banda ampla fixa Nombre total de llars amb algun membre d'entre 16 i 74 anys % de llars IDESCAT (2020)
2.a - Implantació de banda ampla fixa 2.a.2 - Implantació de banda ampla fixa d'almenys 100 Mbps Llars amb contracte de banda ampla fixa d'almenys 100 Mbps Nombre total de llars amb algun membre d'entre 16 i 74 anys % de llars CNMC (2020) - IDESCAT (2020)
2.a - Implantació de banda ampla fixa 2.a.3 - Implantació de banda ampla fixa mínim 1 Gbps Llars amb contracte de banda ampla fixa d'almenys 1 Gbps Nombre total de llars amb algun membre d'entre 16 i 74 anys % de llars COCOM (2020) - IDESCAT (2020)
2.b - Cobertura de banda ampla fixa 2.b.1 - Cobertura de banda ampla de nova generació (NGA) Llars amb cobertura de banda ampla d'almenys 30 Mbps. Les tecnologies considerades són FTTH, FTTB, Cable Docsis 3.0 i VDSL Nombre total de llars % de llars SETID (2020)
2.b - Cobertura de banda ampla fixa 2.b.2 - Cobertura de xarxa fixa de molt alta capacitat (VHCN) Llars amb cobertura de qual se vol xarxa de molt alta capacitat. Les tecnologies considerades són FTTH i FTTB per a 2015-2018, i FTTH, FTTB i Cable Docsis 3.1 per a 2019 Nombre total de llars % de llars SETID (2020)
2.c - Banda ampla mòbil 2.c.1 - Cobertura 4G Àrees poblades amb cobertura 4G (Mesurada com la cobertura mitjana del operadors de telecomunicacions de cada país) Nombre total de llars % d'àrees poblades SETID (2020)
2.c - Banda ampla mòbil 2.c.2 - Preparació per a 5G Quantitat d'espectre assignat i preparat per a fer ús de la xarxa 5G a finals de 2020 dins de les anomenades "bandes pioneres" del 5G. Aquestes bandes són 700 MHz (703-733 MHz i 758-788 MHz), 3,6 GHz (3400-3800 MHz) i 26 GHz (24.250-27.500 MHz). Els tres espectres de bandes tenen el mateix pes Total bandes pioneres del 5G % d'espectre harmonizat COCOM (2021)
2.c - Banda ampla mòbil 2.c.3 - Cobertura xarxa 5G Àrees poblades amb cobertura 5G (Mesurada com la cobertura mitjana del operadors de telecomunicacions de cada país) Nombre total de llars % d'àrees poblades CE (2020)
2.c - Banda ampla mòbil 2.c.4 - Implantació de banda ampla mòbil Persones que fan servir un telèfon mòbil per accedir a Internet Persones entre 16-74 anys % de persones IDESCAT (2020)
2.d - Índex de Preus de Banda Ampla 2.d.1 - Índex de Preus de Banda Ampla Mesura els preus de paquets representatius d'ofertes de banda ampla fixa, mòbil i ambdues Total d'ofertes de banda ampla fixa, mòbil i ambdues Puntuació (0-100) CE (2020)

Dimensió 3 - Integració de Tecnologia Digital

Subdimensió Indicador Descripció Desglossament Unitat Font i any
3.a - Intensitat digital 3.a.1 - Empreses amb intensitat digital, al menys de nivell bàsic La intensitat digital compta quantes d'entre 12 tecnologies seleccionades fan servir les empreses. El nivell bàsic requereix l'ús d'almenys 4 d'aquestes tecnologies Totes les empreses (sense sector financer, amb 10 o més treballadors) % d'empreses IDESCAT (2020)
3.b - Tecnologies digitals per a empreses 3.b.1 - Intercanvi electrònic d'informació Empreses que fan servir un paquet programari ERP (Enterprise Resource Planning) per a compartir informació entre diferents àrees funcionals (comptabilitat, planificació, producció, màrqueting...) Totes les empreses (sense sector financer, amb 10 o més treballadors) % d'empreses IDESCAT (2020)
3.b - Tecnologies digitals per a empreses 3.b.2 - Mitjans socials Empreses que fan servir dos o més dels següents mitjans socials: xarxes socials, blocs o microblocs corporatius, llocs web de compartició de contingut multimèdia, eines de compartició d'informació basades en wikis. Utilitzar mitjans socials implica tenir un compte d'empresa o una licència depenent dels requeriments del medi social Totes les empreses (sense sector financer, amb 10 o més treballadors) % d'empreses IDESCAT (2020)
3.b - Tecnologies digitals per a empreses 3.b.3 - Macrodades Empreses que analitzen macrodades de qualsevol tipus de font de dades Totes les empreses (sense sector financer, amb 10 o més treballadors) % d'empreses IDESCAT (2020)
3.b - Tecnologies digitals per a empreses 3.b.4 - Núvol Empreses que compren almenys un dels següents tipus de serveis de computació en el núvol: hosting de les bases de dades de l'empresa, aplicacions de comptabilitat, programari CRM, capacitat de computació Totes les empreses (sense sector financer, amb 10 o més treballadors) % d'empreses IDESCAT (2020)
3.b - Tecnologies digitals per a empreses 3.b.5 - IA Empreses que fan servir almenys 2 tecnologies d'IA Totes les empreses % d'empreses Enquesta ad hoc (2021)
3.b - Tecnologies digitals per a empreses 3.b.6 - TIC per a la sostenibilitat mediambiental L'indicador mesura el grau de suport que les tecnologies TIC proporcionen a les empreses per dur a terme accions més sostenibles. El grau d'intensitat es mesura en base al nombre d'accions mediambientals (màxim 10) que han estat facilitades per l'ús de TIC. Intensitat baixa (0-4 accions), intensitat mitja (5-7 accions), intensitat alta (8-10 accions) Totes les empreses % d'empreses amb un nivell mitjà/alt d'intensitat d'accions sostenibles gràcies a les TIC Enquesta ad hoc (2021)
3.b - Tecnologies digitals per a empreses 3.b.7 - Factures electròniques Empreses que emeten factures electròniques, adequades per al tractament automatitzat Pimes (sense sector financer, entre 10-249 treballadors) % de Pimes IDESCAT (2020)
3.c - Comerç electrònic 3.c.1 - Pimes que realitzen vendes electròniques Pimes que venen en línia (almenys un 1% de la seva facturació) Pimes (sense sector financer, entre 10-249 treballadors) % de Pimes IDESCAT (2020)
3.c - Comerç electrònic 3.c.2 - Volum de negoci del comerç electrònic Facturació total del comerç en línia de les Pimes Pimes (sense sector financer, entre 10-249 treballadors) % de facturació IDESCAT (2020)
3.c - Comerç electrònic 3.c.3 - Vendes transfrontereres electròniques Pimes que han venut per comerç en línia a altres països de la Unió Europea Pimes (sense sector financer, entre 10-249 treballadors) % de Pimes IDESCAT (2020)

Dimensió 4 - Serveis Públics Digitals

Subdimensió Indicador Descripció Desglossament Unitat Font i any
4.a - Govern electrònic 4.a.1 - Usuaris del govern electrònic Persones que han fet servir Internet per a interactuar amb les administracions públiques en els darrers 12 mesos Tota la població entre 16-74 anys % d'usuaris d'Internet IDESCAT (2020)
4.a - Govern electrònic 4.a.2 - Formularis preemplenats Quantitat de dades que són preemplenades en els formularis en línia dels serveis públics Serveis analitzats en el Benchmark de Govern electrònic Puntuació (0 a 100) Benchmark de Govern electrònic adaptat per a Catalunya
4.a - Govern electrònic 4.a.3 - Serveis públics digitals per a la ciutadania Proporció de passos administratius relacionats amb els principals esdeveniments quotidians (naixement d'un nadó, nova residència, etc.) que poden realitzar-se en línia Serveis analitzats en el Benchmark de Govern electrònic Puntuació (0 a 100) Benchmark de Govern electrònic adaptat per a Catalunya
4.a - Govern electrònic 4.a.4 - Serveis públics digitals per a empreses Proporció de serveis públics necessaris per a començar un negoci o per a dur a terme operacions quotidianes relacionades amb el negoci que poden realitzar-se en línia, tant per a usuaris nacionals com estrangers Serveis analitzats en el Benchmark de Govern electrònic Puntuació (0 a 100) Benchmark de Govern electrònic adaptat per a Catalunya
4.a - Govern electrònic 4.a.5 - Dades obertes Maduresa de la política de dades obertes, en marxa (incloent la transposició de la Directiva PSI revisada), l'impacte polític, social i econòmic estimat de les dades obertes i les característiques (funcionalitats, dades disponibles i ús) del portal de dades nacional Puntuació agregada % sobre puntuació màxima Direcció General de Transparència i Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya