2.3.1. Capital humà

Dues subdimensions conformen l'anàlisi del Capital humà: Competències d'usuari d'Internet i Competències avançades i desenvolupament. Les dues contribueixen en la mateixa mesura a la dimensió (50%).

La Taula 1 presenta els valors i posicions d'aquestes dues subdimensions.

Taula 1. Comparativa de subdimensions de capital humà
Taula 1 Comparativa de subdimensions de capital humà
Font: EUROSTAT, IDESCAT

Ambdues subdimensions inclouen diversos indicadors que mesuren, d'una banda, les competències digitals de la ciutadania en general i, de l'altra, les de la força laboral. Catalunya obté millors resultats en Competències d’usuari d’Internet que en Competències avançades i desenvolupament, i se situa per sobre de la mitjana de la UE-27 en ambdós casos. La Taula 2 mostra els resultats dels indicadors de Capital humà.

Els dos primers indicadors de Competències d'usuari d’Internet es refereixen a diferents nivells (almenys bàsic i per sobre de bàsic), en competències digitals relacionades amb la informació, la comunicació, la resolució de problemes i la utilització de programari per a la creació de continguts, com poden ser l'ús de processadors de text, de fulls de càlcul, la creació de presentacions o documents que integren textos, dibuixos, taules o gràfics, o el llenguatge de programació. El tercer indicador es refereix a les competències específicament relatives a programari, i té en compte un nivell bàsic o per sobre de bàsic.

Catalunya se situa per sobre de la mitjana de la UE-27 en tots tres, ocupant la quarta posició en competències digitals per sobre del nivell bàsic. En els altres dos indicadors, se situa en la sisena i setena posició respectivament. L’indicador que fa referència a les competències digitals, almenys de nivell bàsic, té el doble de pes que els altres dos a efectes de ponderar la seva contribució a la subdimensió.

Pel que fa als quatre indicadors de Competències avançades i desenvolupament, Catalunya ocupa posicions més discretes. On obté millors resultats és en població ocupada especialista en TIC, on Catalunya ocupa la novena posició, juntament amb dones especialistes en TIC, on se situa en el desè lloc del rànquing. En els altres dos indicadors Catalunya ocupa posicions força allunyades dels estats líders. En qualsevol cas, els resultats de Catalunya estan per sobre de la mitjana de la UE-27, llevat del cas de persones graduades en TIC.

En aquesta subdimensió, els indicadors Especialistes en TIC i Dones especialistes en TIC pesen el doble que els altres dos.

Taula 2. Comparativa d’indicadors de capital humà
Taula 2 Comparativa de indicadors de capital humà
Font: EUROSTAT, IDESCAT