1. Presentació

Aquest informe presenta el DESI o Índex de l’Economia i Societat Digitals (Digital Economy and Society Index) de Catalunya 2020, seguint la mateixa estructura de l’informe de l’any passat corresponent al DESI Catalunya 2019.

Partint del DESI final, els resultats es presenten en l'ordre que segueixen els diferents nivells, és a dir, primer es descriuen les dimensions i, en un segon apartat, les subdimensions i els indicadors. Els resultats a nivell de dimensions es mostren amb gràfics que permeten situar la posició de Catalunya en relació amb el conjunt d’estats de la UE-28, mentre que per als nivells de subdimensions i indicadors, els resultats es mostren en forma de taula amb l'objectiu de presentar la informació més detallada i sintetitzada. Els valors que es prenen com a referència per a la comparativa en les taules són els d'Espanya, i els de l’estat líder i la mitjana de la UE-28. A més, com a novetat d’enguany, també es mostra l’evolució de tots els indicadors per al període 2019-2020.

El DESI 2020 té les mateixes 5 dimensions que el DESI 2019: Connectivitat, Capital humà, Ús de serveis d'Internet, Integració de tecnologia digital i Serveis públics digitals. Tampoc no hi ha hagut canvis en el pes de cadascuna de les dimensions en el càlcul del DESI: la Connectivitat compta un 25%, el Capital humà un 25%, l'Ús de serveis d'Internet un 15%, la Integració de tecnologia digital un 20% i els Serveis públics digitals un 15%.

Pel que fa a les subdimensions, la majoria es mantenen sense canvis respecte el DESI 2019. En alguns casos s’ha modificat la seva denominació i s’han redistribuït o eliminat alguns indicadors, i també se n’ha incorporat un de nou, com és el cas de les subdimensions de la dimensió Connectivitat. En el cas de la subdimensió 3b (Activitats en línia) de la dimensió Ús de serveis d’Internet, s’han eliminat dos indicadors; i finalment a la dimensió Serveis públics digitals s’ha eliminat una de les dues subdimensions que tenia al 2019.

Com a resultat d’aquests canvis en algunes dimensions i subdimensions, el DESI passa de tenir 44 indicadors a tenir-ne 37 i en alguns casos redistribuïts en subdimensions diferents. Per tant, per a poder fer l’anàlisi de l’evolució 2019-2020, ha estat necessari tornar a calcular l’índex DESI 2019 aplicant els canvis metodològics.

Finalment, cal tenir present que el DESI 2020 es nodreix amb dades de 2019 i que per tant no reflexa encara l’impacte de la nova realitat apareguda arran de la pandèmia de la Covid-19.

  1. Vegeu l’annex per a informació detallada sobre l’estructura del DESI 2020.

  2. El DESI 2020 s’elabora amb dades corresponents al 2019, i per tant inclou el Regne Unit.