2.3.3. Ús de serveis d’Internet

L'Ús de serveis d'Internet per part de les persones es calcula a partir d'uns indicadors genèrics i d'una selecció de serveis disponibles en línia que s'engloben en tres subdimensions: Ús d'Internet, Activitats en línia i Transaccions. La que contribueix amb major pes en la dimensió és la d'Activitats en línia (50%), mentre que les altres dues es reparteixen el 25% cadascuna.

La Taula 5 presenta els valors i posicions de les tres subdimensions incloses en la dimensió d'Ús de serveis d’Internet.

Taula 5. Comparativa de subdimensions d’Ús de serveis d’Internet.
Tabla 5 Comparativa de subdimensions de us de serveis de Internet
Font: EUROSTAT, IDESCAT

La subdimensió d'Ús d'Internet la formen dos indicadors que mesuren, tant la proporció d'usuaris habituals (almenys una vegada a la setmana), com la de no usuaris d'Internet. La referent a Activitats en línia és la més gran quant a nombre d'indicadors, incloent-ne sis. Aquesta subdimensió recull activitats de diversos tipus, des d’oci, comunicació, interacció social, etc. Finalment, una última subdimensió mesura algunes de les transaccions que poden realitzar-se a Internet com la compravenda de béns i serveis o la banca electrònica.

Catalunya se situa per sobre de la UE-28 en dues subdimensions: Ús d’Internet i Activitats en línia. En canvi, en la subdimensió Transaccions està lleugerament per sota de la mitjana.

A continuació es detallen els indicadors que mesuren l'Ús de serveis d’Internet, contribuint tots ells amb el mateix pes a les respectives subdimensions.

Taula 6. Comparativa d’indicadors d’ús de serveis d’Internet.
Tabla 6 Comparativa de indicadors de us de serveis de Internet
Font: EUROSTAT, IDESCAT

Tot i que la posició de Catalunya no és capdavantera en el conjunt d’aquests indicadors, en general se situa per sobre de la mitjana de la UE-28. En la subdimensió d’Ús d’Internet, ambdós indicadors estan per sobre de la mitjana i ocupen la vuitena posició. En la d’Activitats en línia també, excepte en l’indicador dús de xarxes socials, que se situa lleugerament per sota. Les posicions de Catalunya en aquesta subdimensió són diverses. En canvi, els tres indicadors de la subdimensió Transaccions queden per sota de la mitjana de la UE-28 amb posicions més allunyades del líder.

  1. L’indicador 3a1 és invers, és a dir, millor com més baix.