2.3.1. Connectivitat

Tres de les quatre subdimensions de Connectivitat contenen indicadors de cobertura i implantació de diferents tecnologies de banda ampla, tant fixa com mòbil. La quarta subdimensió, l’Índex de preus de banda ampla, mesura els preus d’una sèrie de paquets ofertats per a banda ampla fixa, mòbil i d’ambdós tipus.

La Taula 1 presenta els valors i posicions de cadascuna de les subdimensions de la dimensió relativa a la Connectivitat.

Taula 1. Comparativa de subdimensions de connectivitat.
Tabla 1 Comparativa de sub-dimensiones de conectividad
Font: EUROSTAT, IDESCAT, CNMC, SETID, INE

Catalunya presenta resultats superiors a la mitjana en totes les subdimensions, excepte en la relativa al preu. En banda ampla fixa se situa en posicions molt avançades, tant en implantació com en cobertura, una mica menys en banda ampla mòbil, mentre que la posició més endarrerida es troba en l'Índex de preus de banda ampla.

La contribució de cadascuna de las subdimensions a la dimensió és la següent: 25%, 25%, 35% i 15%.

La Taula 2 presenta els resultats dels indicadors de les quatre subdimensions de Connectivitat.

Taula 2. Comparativa d’indicadors de connectivitat.
Tabla 2 Comparativa de indicadores de conectividad
Font: EUROSTAT, IDESCAT, CNMC, SETID, INE

Catalunya compta amb valors superiors als de la mitjana de la UE-28 en tots els indicadors relatius a la dimensió de la Connectivitat, excepte en l’Índex de preus de banda ampla, que mesura l’accessibilitat d’accés a la mateixa. Destaca el seu lideratge en Implantació de banda ampla fixa d’almenys 100 Mbps, així com la seva posició en Cobertura 4G. En la majoria dels indicadors està entre les deu primeres posicions.

Tots els indicadors tenen el mateix pes en la subdimensió, excepte Cobertura de xarxa fixa de molt alta capacitat (VHCN) i Preparació per a la xarxa 5G, donat que es consideren tecnologies digitals avançades.

  1. Per a l’obtenció dels indicadors d’implantació de banda ampla d’almenys 100 Mbps (1a2) i mòbil (1c2) s’han realitzat estimacions a partir de dades d’Espanya (CNMC). Els indicadors de preparació per a 5G (1c3) i l’Índex de preus de banda ampla (1d1) s’han agafat dels indicadors d’Espanya. Per a més informació, vegeu la nota metodològica.